Her varsler du om bruken av din lovmessige returrett.

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor så du er sikker på at du har overholdt alle forpliktelsene dine i forhold til forbrukeravtaleloven av 13 juni 2014.

I kommentarfeltet nederst bes du opplyse om hvilke varenumre du sender i retur, inkludert antall pr. varenummer (feks. 2 x SM80) – gjelder for alle varenumre!


Kontaktinformasjon

* Obligatoriske felt