Handelsbetingelser

Kjøp foretatt på www.festtema.no er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Festtema opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. 
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Festtema kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

1. Avtalen 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene Festtema gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene Festtema har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

2. Partene 

Kjøper og selger 

 Selger: 
Funny Business International ApS (www.festtema.no) 
DK-32318045 

Festtema
c/o IntraVAT
Nedre strandgate 80
3012 Drammen 

Mail: Info@festtema.no
Telefon: +47 2160 7890
Organisasjonsnummer: 912 310 000 

Kjøper er den person som foretar bestillingen. 

3. Priser 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende). leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Transaksjonskostnader 

Kjøper står selv for alle transakjsonskostnader i forbindelse med betalingen. De faktiske transaksjonskostnadene avhenger av den enkelte korttype og kortutsteder. 

4. Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er bekreftet av selgeren ved innsending av endelig beregnet faktura og sporingsnummer på pakken. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Festtema i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5. Ordrebekreftelse 

Når Festtema har mottatt kjøperens bestilling, skal Festtema uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. 

6. Betaling 

For at det skal være så enkelt som mulig tilbyr vi bare betaling med kort. 
Du kan betale online med følgende betalingskort: 
Visa 
VisaElectron 
MasterCard 
MasterCard Debit 
Google Pay
Apple Pay

Sikkerhet ved betaling med kort: Betaling med kort er alltid den sikreste betalingsformen for deg som kunde. Ved onlinebetaling med kort hos festtema er du forsikret mot misbruk. TELLER benytter SSL (Secure Socket Layer) ved kommunikasjonen, og det er kun TELLER som kan se denne. 
Hverken festtema eller noen annen har mulighet til å lese denne informasjonen. 

7. Levering m.v. 

 Levering av varen fra Festtema til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Normal leveringstid er 3-7 virkedager, men det kan være små forsinkelser i forbindelse med høysesonger i februar, mai og oktober. 

8. Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 

9. Angrerett 

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Festtema selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkeliginformasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev) og kan skrives inn online her. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Festtema innen rimelig tid. Festtema er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag varene er mottatt. Festtema mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Festtema kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Festtema i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen må sende varen tilbake til Festtema i originalemballasjen hvis dette er mulig. Returretten benyttes ved å returnere varen til: Festtema Postboks 19 4855 Froland HUSK Kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Returpakker, og all annen post, må leveres direkte til oss for at vi skal kunne motta de. Vi beklager ubeleiligheter som måtte oppstå på grunn av dette. 

10. Undersøkelse av varen 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Festtema ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11. 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Festtema melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8 Meldingen til Festtema eller kredittyter skal være skriftlig (e-post, kontaktform eller brev). 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 

Festtema sender varer senest 1 virkedag etter ordremottagelse og tilstreber levering innen 3 – 5 virkedager, men kan ikke gi garanti på dette, da selve leveringen skjer via 3. part – typisk BRING. Garanteret leveringstid er 10 virkedager fra avsendelse. Dersom Festtema ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom Festtema ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Festtema ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Festtema at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med Festtema dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Festtema ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Festtema har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til Festtema ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Festtema retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Festtema kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Festtema skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Festtema kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen hverken krever retting eller omlevering, kan Festtema tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Festtema sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til Festtema ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger. 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Festtema eller forhold på selgerens side, kan Festtema i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Festtema kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer. Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan Festtema fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Festtema sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Festtema heve avtalen. Festtema kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Festtema kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Festtema har fastsatt. Festtema kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Festtema kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente varer, vil Festtema belaste kjøper med et gebyr på kr 150 kr + frakt. Frakten skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å prøv å levere varen til kjøperen. 

15. Garanti 

Garanti som gis av Festtema eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13. 

16. Personopplysninger 

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, vil Festtema kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Festtema skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.  

17. Konfliktløsning 

 Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.1 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.
Kategorier som matcher søket ditt